Ochrona Danych Osobowych w procesie rekrutacji

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
wynikających z procesów rekrutacyjnych

Ochrona Państwa danych osobowych w trakcie prowadzonych przez spółki Grupy PCC procesów rekrutacyjnych jest dla nas bardzo ważna, dlatego poniżej przedstawiamy ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH wynikających z procesów rekrutacyjnych, w których znajdą Państwo opis procesu rekrutacji, informacje o ADO oraz katalog danych, których wymagamy w trakcie procesów rekrutacyjnych (zgodnie z art.22 1 ust. 1 Kodeksu Pracy).

1. Zakres otrzymywanych danych. Źródła danych osobowych.

Odpowiadając na nasze oferty pracy za pośrednictwem strony kariera.pcc.eu  lub portali z ogłoszeniami o pracę (np. pracuj.pl,)   przed wysłaniem CV konieczne jest wypełnienie formularza aplikacyjny z następującymi danymi:

 • imię i nazwisko
 • miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji
 • dane kontaktowe (telefon i adres e-mail)
 • wykształcenie
 • kwalifikacje zawodowe (np. znajomość języków obcych, oprogramowania itp.)

Kandydaci, którzy zdecydują się na bezpośredni kontakt z pracodawcą mogą pozostawić swoje dokumenty aplikacyjne na Recepcji PCC lub Bramie Głównej PCC w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4 ) w specjalnie w tym celu umieszczonych i zamkniętych skrzynkach, do których dostęp mają wyłącznie pracownicy działu personalnego.

W przekazywanym do PCC CV  powinny się znaleźć wyłącznie następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata
 • wykształcenie
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Wszelkie dodatkowo załączone informacje są udzielane z Pana / Pani inicjatywy i za Pana / Pani zgodą.

2. Cel przetwarzania danych?

Dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli wyrażono na to dodatkową zgodę, również przyszłych procesów rekrutacyjnych w Grupie PCC. Dodatkowo dane będą przetwarzane  w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Kandydatem a Administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora).

Aplikując na konkretną ofertę pracy mają Państwo 2 możliwości wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych:

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby rekrutacji na jedno, konkretne stanowisko w jednej ze spółek PCC. Po zakończeniu rekrutacji Państwa aplikacja nie będzie rozpatrywana na inne stanowiska lub/i do pozostałych spółek w Grupie PCC.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji na inne stanowiska do wszystkich spółek w Grupie PCC. Udzielenie tej zgody spowoduje, że nie będą Państwo musieli wysyłać ponownie cv na podobne wakaty w pozostałych spółkach Grupy PCC a pracownik działu personalnego będzie mógł się z Państwem skontaktować jeśli w przyszłości w Grupie PCC pojawi się wakat odpowiadający Państwa wykształceniu i kompetencjom.

3. Kto jest administratorem danych osobowych?

Państwa aplikacja i zawarte w niej dane osobowe trafiają do działu personalnego spółki CWB „Partner”. CWB „Partner” jest spółką z Grupy PCC Rokita, która świadczy usługi rekrutacyjne oraz kadrowo-płacowe dla pracowników Grupy PCC Tym samym administratorem danych osobowych zawartych w  ofercie pracy i innych zebranych w toku procesu rekrutacji jest Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o. siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej: „Administrator”). Dane przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli została wyraziła na to dodatkowa zgoda, również przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Dostęp do danych osobowych przekazanych w toku procesu rekrutacyjnego mają ściśle określone osoby: pracownicy działu personalnego oraz managerowie/ kierownicy/ dyrektorzy szukający kandydatów do swoich zespołów oraz specjaliści przez managerów wyznaczeni. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji ze strony pracodawcy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez Grupę PCC swoich danych osobowych, ich pochodzenia, celu oraz odbiorcach danych. Każdy ma prawo dostępu do swoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Państwa danych. W ww. przypadkach prosimy o kontakt listowny lub mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

5. Kontakt

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt:.

Grupa PCC
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

e-mail:

Zachęcamy również do zapoznanie się z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ:

Klauzula informacyjna

Jeśli chcesz przedstawić swoją ofertę pracy – wypełnij powyższy formularz – musisz podać dane oznaczone jako „wymagane”. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł wysłać do nas swojej oferty pracy za pośrednictwem formularza.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Dane”) zawartych w Twojej ofercie pracy i innych zebranych w toku procesu rekrutacji jest Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o. siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej: „Administrator”). Twoje Dane przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska.

Podstawą przetwarzania Twoich Danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Twoja zgoda.

Twoje Dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a Administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora).

Jednocześnie możemy tworzyć zestawienie informacji o Tobie na bazie otrzymanych Danych, które stanowią Twój profil zawodowy (w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Danych w tym celu jest również nasz uzasadniony interes polegający na wyszukiwaniu i dopasowywaniu rekrutacji, które mogą odpowiadać Twoim preferencjom). Oczywiście możesz wnieść sprzeciw wobec takich naszych działań.

Z uwagi na fakt, że Administrator zarządza, w tym nadzoruje, a często także identyfikuje potrzeby rekrutacyjne w ramach Grupy PCC, aby Twoja oferta pracy została wykorzystana w sposób najbardziej efektywny prosimy Cię o wyrażenie zgody na udostępnienie Twoich Danych, w tym tworzonego przez Administratora zestawienia informacji nt. Twojej osoby, wybranym spółkom z Grupy PCC, co zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie (nie pozwalamy, aby wszystkie spółki z Grupy PCC miały dostęp do Twoich Danych, lecz wyłącznie te, których procesy rekrutacyjne odpowiadają Twojej ofercie pracy). Z uwagi na dużą elastyczność i dynamiczne zmiany w ramach polityki kadrowej Grupy PCC, w tym dotyczące podmiotów, które finalnie byłyby Twoim pracodawcą, brak wyrażenia takiej zgody w praktyce uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych w ramach Grupy PCC.

Spółki, które otrzymają Twoje Dane będą mogły je przetwarzać wyłącznie w zakresie i dla celów objętych zgodami, jakie wyraziłeś powyżej dla Administratora – oznacza to, że jeśli nie wyrazisz zgody na przyszłe rekrutacje, również spółki, którym za Twoją zgodą udostępnimy Dane, nie będą mogły ich przetwarzać w tym celu.

Twoje zgody (lub część z nich) możesz wycofać w dowolnym momencie - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed ich wycofaniem (przy czym, z uwagi na kwestie, o których mowa powyżej, wycofanie zgody na udostępnienie Twoich danych spółkom z Grupy PCC w praktyce oznacza Twoje wycofanie się z procesu rekrutacji).

Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Twojej dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po dwóch latach od ich otrzymania, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego (w każdym przypadku decyduje dłuższy okres przetwarzania).

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych) oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, w tym, w ramach powyższych czynności, spółkom z Grupy PCC.

W przypadku pytań dotyczących Twoich Danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail z naszym Inspektorem Ochrony Danych.