Pracownik ogólnobudowlany

{„id”:1610,”name”:”Pracownik ogu00f3lnobudowlany”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”PB/Ekologistyka/2024″,”companyId”:21,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:6,”profileEnabled”:true,”profile”:”

  n

 • motywacja do pracy
 • n

 • umieju0119tnou015bu0107 pracy zespou0142owej
 • n

 • motywacja i zaangau017cowanie w pracu0119
 • n

n

 

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

  n

 • uku0142adanie geowu0142u00f3kniny oraz prace towarzyszu0105ce
 • n

 • montau017c gabionu00f3w z siatek zgrzewanych
 • n

 • pomoc w pracach ziemnych przy sprzu0119cie ciu0119u017ckim (przy koparce)
 • n

 • utrzymanie porzu0105dku na budowie
 • n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

  n

 • praca w systemie 1-zmianowym od poniedziau0142ku do piu0105tku 
 • n

 • zatrudnienie w oparciu o umowu0119 zlecenie
 • n

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • n

 • boisko i siu0142ownia na terenie firmy
 • n

„,”summary”:”Obsu0142uga sku0142adowisk odpadu00f3w”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:false,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:true,”revision”:”19-07-2024 06:42:27″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

{„id”:1610,”name”:”Pracownik ogu00f3lnobudowlany”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”PB/Ekologistyka/2024″,”companyId”:21,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:6,”profileEnabled”:true,”profile”:”

n

 

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

„,”summary”:”Obsu0142uga sku0142adowisk odpadu00f3w”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:false,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:true,”revision”:”19-07-2024 06:42:27″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

Inżynier Projektu w dziale inwestycji

{„id”:1609,”name”:”Inu017cynier Projektu w dziale inwestycji”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”IP/R/2024″,”companyId”:2,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:6,”profileEnabled”:true,”profile”:”

  n

 • wyksztau0142cenie wyu017csze techniczne (preferowane kierunki:budownictwo, architektura, mechanika i budowa maszyn, elektryka)
 • n

 • min. 1 rok dou015bwiadczenia w pracy zwiu0105zanej z zarzu0105dzaniem projektami budowlanymi lub instalacji technologicznych/ technicznych
 • n

 • dobra znajomou015bu0107 ju0119zyka angielskiego (min. poziom B1)
 • n

 • dobra znajomou015bu0107 Pakietu MS Office
 • n

 • umieju0119tnou015bu0107 pracy wielozadaniowej
 • n

 • bardzo dobra organizacja pracy
 • n

 • odpowiedzialnou015bu0107 i zaangau017cowanie 
 • n

 • czynne prawo jazdy kat. B
 • n

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

Zadania samodzielne:

n

  n

 • koordynacja kompletacji dokumentacji technicznej
 • n

 • tworzenie dokumentacji procesowej projektu w SAP
 • n

n

Zadania we wspu00f3u0142pracy z Kierownikiem Projektu:

n

  n

 • bieu017cu0105ca kontrola wyznaczonego projektu inwestycyjnego w przemyu015ble chemicznym, w tym koordynacja miu0119dzybranu017cowa , przygotowywanie dokumentu00f3w do przetargu00f3w, ocena ofert, przygotowywanie umu00f3w do realizacji prac zwiu0105zanych z procesem inwestycyjnym
 • n

 • wspu00f3u0142praca z projektantami, podwykonawcami i Inwestorem w zakresie realizacji projektu00f3w
 • n

 • sprawowanie nadzoru nad jakou015bciu0105, produktywnou015bciu0105 i terminowou015bciu0105 realizowanych robu00f3t
 • n

 • tworzenie i analizowanie harmonogramu prac
 • n

 • wspu00f3u0142praca przy prowadzeniu rozruchu00f3w instalacji
 • n

 • monitoring kosztu00f3w realizacji inwestycji
 • n

 • kompletowanie dokumentacji powykonawczej wraz z rozliczeniem inwestycji
 • n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

  n

 • mou017cliwou015bu0107 rozwoju zawodowego w duu017cej organizacji o zasiu0119gu miu0119dzynarodowym w projektach przemysu0142owych na duu017ca skalu0119
 • n

 • wspu00f3u0142praca z dou015bwiadczonymi specjalistami z branu017cy technicznej (zaru00f3wno z dziau0142u inwestycji, jak i biura projektowego czy dziau0142u technicznego)
 • n

 • ciekawy i ru00f3u017cnorodny zakres obowiu0105zku00f3w zwiu0105zany z pracami przy nowych uruchomieniach 
 • n

 • zatrudnienie w oparciu o umowu0119 o pracu0119 w stabilnym przedsiu0119biorstwie
 • n

 • atrakcyjny pakiet socjalny (szkolenia, kursy,  siu0142ownia na terenie firmy, dofinansowanie do wczasu00f3w, karty MultiSport, studiu00f3w podyplomowych, mou017cliwou015bu0107 ubezpieczenia grupowego)
 • n

 • telefon su0142uu017cbowy, notebook i narzu0119dzia niezbu0119dne do pracy
 • n

„,”summary”:”Ciekawy zakres obowiu0105zku00f3w zwiu0105zany z prowadzeniem inwestycji w Grupie PCC. „,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”18-07-2024 08:39:43″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

{„id”:1609,”name”:”Inu017cynier Projektu w dziale inwestycji”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”IP/R/2024″,”companyId”:2,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:6,”profileEnabled”:true,”profile”:”

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

Zadania samodzielne:

n

n

Zadania we wspu00f3u0142pracy z Kierownikiem Projektu:

n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

„,”summary”:”Ciekawy zakres obowiu0105zku00f3w zwiu0105zany z prowadzeniem inwestycji w Grupie PCC. „,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”18-07-2024 08:39:43″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

Radca Prawny/ Adwokat/ In-house

{„id”:1608,”name”:”Radca Prawny/ Adwokat/ In-house”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”PCC/PR/2024″,”companyId”:26,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:9,”profileEnabled”:true,”profile”:”

  n

 • uprawnienia radcy prawnego,
 • n

 • minimum 3-letnie dou015bwiadczenie zawodowe jako radca prawny lub adwokat,
 • n

 • biegu0142a znajomou015bu0107 ju0119zyka angielskiego prawniczego i biznesowego,
 • n

 • dou015bwiadczenie w obsu0142udze prawnej spu00f3u0142ek publicznych,
 • n

 • gruntowna, w teorii i w praktyce, znajomou015bu0107 prawa spu00f3u0142ek handlowych  prawa i postu0119powania cywilnego – zwu0142aszcza w zakresie prawa gospodarczego, prawa i postu0119powania administracyjnego,
 • n

 • profesjonalizm w podeju015bciu do realizowanych projektu00f3w i wysoki poziom odpowiedzialnou015bci za powierzone zadania,
 • n

 • umieju0119tnou015bu0107 analitycznego myu015blenia,
 • n

 • umieju0119tnou015bu0107 dostrzegania problemu00f3w i zorientowanie na ich efektywne rozwiu0105zywanie,
 • n

 • umieju0119tnou015bu0107 prowadzenia negocjacji prawniczych,
 • n

 • samodzielnou015bu0107 w dziau0142aniu, kreatywnou015bu0107, bardzo dobra organizacja pracy,
 • n

 • umieju0119tnou015bu0107 pracy pod presju0105 czasu i zarzu0105dzania kilkoma projektami jednoczeu015bnie,
 • n

 • prowadzenie wu0142asnej dziau0142alnou015bci gospodarczej w zakresie doradztwa prawnego,
 • n

 • gotowou015bu0107 do u015bwiadczenia usu0142ug w siedzibie spu00f3u0142ki w Brzegu Dolnym.
 • n

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

Samodzielna, bieu017cu0105ca obsu0142uga prawna spu00f3u0142ki , w tym w szczegu00f3lnou015bci: 

n

  n

 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie spraw zgu0142aszanych przez zarzu0105d oraz pracowniku00f3w poszczegu00f3lnych jednostek organizacyjnych spu00f3u0142ki,
 • n

 • przygotowywanie lub analiza prawna wszelkich umu00f3w zawieranych przez spu00f3u0142ku0119, w szczegu00f3lnou015bci zwiu0105zanych z zakupem surowcu00f3w , mediu00f3w i usu0142ug oraz sprzedau017cu0105 wyrobu00f3w spu00f3u0142ki,
 • n

 • obsu0142uga korporacyjna,
 • n

 • prowadzenie postu0119powau0144 cywilnych i administracyjnych z udziau0142em spu00f3u0142ki,
 • n

 • przygotowywanie pism do kontrahentu00f3w,
 • n

 • uczestniczenie w negocjacjach w tym z kontrahentami zagranicznymi,
 • n

 • przygotowywanie peu0142nomocnictw udzielanych przez Zarzu0105d Spu00f3u0142ki oraz innych ou015bwiadczeu0144 woli sku0142adanych przez spu00f3u0142ku0119,
 • n

 • bieu017cu0105ca analiza zmian w obowiu0105zuju0105cych przepisach prawnych pod ku0105tem stosowania ich w dziau0142alnou015bci spu00f3u0142ki.
 • n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

  n

 • ru00f3u017cnorodny zakres prowadzonych spraw,
 • n

 • mou017cliwou015bu0107 wspu00f3u0142pracy z dou015bwiadczonymi prawnikami i doradcami, w tym z uznanych kancelarii ogu00f3lnopolskich i miu0119dzynarodowych,
 • n

 • samodzielnou015bu0107 na stanowisku, mou017cliwou015bu0107 doskonalenia i rozwijania swoich kompetencji w zu0142ou017conym u015brodowisku organizacyjnym,
 • n

 • wspu00f3u0142praca w oparciu o umowu0119 B2B.
 • n

„,”summary”:”Obsu0142uga prawna spu00f3u0142ek w Grupie PCC”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”17-07-2024 10:51:51″,”questions”:[{„id”:178,”question”:”Czy ma Pan/i dou015bwiadczenie jako radca prawny min. 5 lat?”,”options”:[{„option”:”Tak”,”value”:359},{„option”:”Nie”,”value”:360}]},{„id”:179,”question”:”Czy ma Pan/i dou015bwiadczenie w obsu0142udze prawnej spu00f3u0142ek publicznych?”,”options”:[{„option”:”Tak”,”value”:361},{„option”:”Nie”,”value”:362}]},{„id”:180,”question”:”Czy w codziennej pracy uu017cywa Pan/i ju0119zyka angielskiego w mowie i piu015bmie?”,”options”:[{„option”:”Tak”,”value”:363},{„option”:”Nie”,”value”:364}]}],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

{„id”:1608,”name”:”Radca Prawny/ Adwokat/ In-house”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”PCC/PR/2024″,”companyId”:26,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:9,”profileEnabled”:true,”profile”:”

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

Samodzielna, bieu017cu0105ca obsu0142uga prawna spu00f3u0142ki , w tym w szczegu00f3lnou015bci: 

n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

„,”summary”:”Obsu0142uga prawna spu00f3u0142ek w Grupie PCC”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”17-07-2024 10:51:51″,”questions”:[{„id”:178,”question”:”Czy ma Pan/i dou015bwiadczenie jako radca prawny min. 5 lat?”,”options”:[{„option”:”Tak”,”value”:359},{„option”:”Nie”,”value”:360}]},{„id”:179,”question”:”Czy ma Pan/i dou015bwiadczenie w obsu0142udze prawnej spu00f3u0142ek publicznych?”,”options”:[{„option”:”Tak”,”value”:361},{„option”:”Nie”,”value”:362}]},{„id”:180,”question”:”Czy w codziennej pracy uu017cywa Pan/i ju0119zyka angielskiego w mowie i piu015bmie?”,”options”:[{„option”:”Tak”,”value”:363},{„option”:”Nie”,”value”:364}]}],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

Referent ds. obsługi klienta

{„id”:1607,”name”:”Referent ds. obsu0142ugi klienta”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”REF/D/2024″,”companyId”:23,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:12,”profileEnabled”:true,”profile”:”

  n

 • dou015bwiadczenie w obsu0142udze klienta, mile widziana znajomou015bu0107 SAP
 • n

 • wysoko rozwiniu0119te zdolnou015bci komunikacyjne, u0142atwou015bu0107 w nawiu0105zywaniu kontaktu00f3w
 • n

 • odpowiedzialnou015bu0107, samodzielnou015bu0107 i doku0142adnou015bu0107
 • n

 • dobra organizacja wu0142asnej pracy i terminowou015bu0107
 • n

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

  n

 • obsu0142uga klientu00f3w w zakresie zapytau0144, obsu0142ugi sklepu internetowego i postu0119powania reklamacyjnego,
 • n

 • codzienne kontakty z klientem drogu0105 telefonicznu0105, mailowu0105 i korespondencyjnu0105
 • n

 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy
 • n

 • obsu0142uga i realizacja zamu00f3wieu0144 krajowych i zagranicznych
 • n

 • u015bcisu0142a wspu00f3u0142praca z Dziau0142em Handlowym oraz pozostau0142ymi dziau0142ami spu00f3u0142ki
 • n

 • prowadzenie dokumentacji
 • n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

  n

 • interesuju0105ca praca w duu017cej organizacji o zasiu0119gu miu0119dzynarodowym
 • n

 • zatrudnienie w oparciu o umowu0119 o pracu0119
 • n

 • przyjazna atmosfera pracy i wsparcie dou015bwiadczonych pracowniku00f3w
 • n

 • mou017cliwou015bu0107 odbycia szkoleu0144 interpersonalnych
 • n

 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do karty MultiSport oraz studiu00f3w podyplomowych, mou017cliwou015bu0107 ubezpieczenia grupowego, u015bwiadczenie u015bwiu0105teczne)
 • n

„,”summary”:”Dou0142u0105cz do zespou0142u pracuju0105cego przy obsu0142udze naszych klientu00f3w! „,”jobPreferencesEnabled”:true,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”16-07-2024 13:04:46″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

{„id”:1607,”name”:”Referent ds. obsu0142ugi klienta”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”REF/D/2024″,”companyId”:23,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:12,”profileEnabled”:true,”profile”:”

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

„,”summary”:”Dou0142u0105cz do zespou0142u pracuju0105cego przy obsu0142udze naszych klientu00f3w! „,”jobPreferencesEnabled”:true,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”16-07-2024 13:04:46″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

Technolog ds. Produkcji

{„id”:1605,”name”:”Technolog ds. Produkcji „,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”TECH/PR/2024″,”companyId”:6,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:1,”profileEnabled”:true,”profile”:”

Wyksztau0142cenie wyu017csze techniczne (preferowane kierunki: chemia, polimery, inu017cynieria chemiczna, technologia chemiczna)
Dou015bwiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w branu017cy chemicznej, bardzo mile widziane
Wiedza z zakresu poliuretanu00f3w bardzo mile widziana
Znajomou015bu0107 j. angielskiego w stopniu komunikatywnym umou017cliwiaju0105cym sprawne poruszanie siu0119 w dokumentacji technicznej
Znajomou015bu0107 narzu0119dzi LEAN, Six Sigma, PDCA i zarzu0105dzania projektami bu0119dzie dodatkowym atutem
Znajomou015bu0107 norm i procedur zwiu0105zanych z produkcju0105 chemicznu0105
Umieju0119tnou015bu0107 analitycznego myu015blenia oraz bardzo dobra organizacja pracy
Umieju0119tnou015bu0107 pracy w zespole oraz bardzo dobre umieju0119tnou015bci komunikacyjne
Zdolnou015bu0107 do szybkiego uczenia siu0119
Umieju0119tnou015bu0107 dziau0142ania w sytuacjach stresowych
Znajomou015bu0107 programu00f3w CAD
Prawo jazdy kat. B

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

Prowadzenie procesu00f3w technologicznych i operacji zgodnie z parametrami zawartymi w instrukcjach ruchowych, eksploatacyjnych, kartach parametru00f3w
Przestrzeganie przepisu00f3w i zasad bezpieczeu0144stwa i higieny pracy, przepisu00f3w pou017carowych i ochrony u015brodowiska
Rejestrowanie, analizowanie oraz rozwiu0105zywanie zgu0142aszanych problemu00f3w
Realizacja planu00f3w produkcyjnych
Nadzu00f3r nad procesem technologicznym i reagowanie w przypadku wystu0105pienia odchyleu0144
Opracowanie i nadzu00f3r nad dokumentacju0105 technologicznu0105
Testy technologiczne nowych surowcu00f3w, rozwiu0105zau0144, maszyn
Planowanie, nadzu00f3r i optymalizacja procesu00f3w produkcyjnych
Wdrau017canie nowych technologii i doskonalenie istnieju0105cych metod produkcyjnych
u015acisu0142a wspu00f3u0142praca z dziau0142em badawczo-rozwojowym w celu doskonalenia procesu00f3w optymalizacji receptur

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

interesuju0105ca, ciekawa i rozwojowa praca w organizacji o zasiu0119gu miu0119dzynarodowym

n

zatrudnienie w oparciu o umowu0119 o pracu0119 w stabilnym przedsiu0119biorstwie

n

przyjazna atmosfera pracy i wsparcie dou015bwiadczonych pracowniku00f3w

n

mou017cliwou015bu0107 odbycia szkoleu0144 interpersonalnych

n

pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasu00f3w, mou017cliwou015bu0107 ubezpieczenia grupowego, karty MultiSport oraz studiu00f3w podyplomowych; siu0142ownia i boisko na terenie firmy)

„,”summary”:”Prowadzenie procesu00f3w technologicznych.”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”12-07-2024 07:39:42″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

{„id”:1605,”name”:”Technolog ds. Produkcji „,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”TECH/PR/2024″,”companyId”:6,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:1,”profileEnabled”:true,”profile”:”

Wyksztau0142cenie wyu017csze techniczne (preferowane kierunki: chemia, polimery, inu017cynieria chemiczna, technologia chemiczna)
Dou015bwiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w branu017cy chemicznej, bardzo mile widziane
Wiedza z zakresu poliuretanu00f3w bardzo mile widziana
Znajomou015bu0107 j. angielskiego w stopniu komunikatywnym umou017cliwiaju0105cym sprawne poruszanie siu0119 w dokumentacji technicznej
Znajomou015bu0107 narzu0119dzi LEAN, Six Sigma, PDCA i zarzu0105dzania projektami bu0119dzie dodatkowym atutem
Znajomou015bu0107 norm i procedur zwiu0105zanych z produkcju0105 chemicznu0105
Umieju0119tnou015bu0107 analitycznego myu015blenia oraz bardzo dobra organizacja pracy
Umieju0119tnou015bu0107 pracy w zespole oraz bardzo dobre umieju0119tnou015bci komunikacyjne
Zdolnou015bu0107 do szybkiego uczenia siu0119
Umieju0119tnou015bu0107 dziau0142ania w sytuacjach stresowych
Znajomou015bu0107 programu00f3w CAD
Prawo jazdy kat. B

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

Prowadzenie procesu00f3w technologicznych i operacji zgodnie z parametrami zawartymi w instrukcjach ruchowych, eksploatacyjnych, kartach parametru00f3w
Przestrzeganie przepisu00f3w i zasad bezpieczeu0144stwa i higieny pracy, przepisu00f3w pou017carowych i ochrony u015brodowiska
Rejestrowanie, analizowanie oraz rozwiu0105zywanie zgu0142aszanych problemu00f3w
Realizacja planu00f3w produkcyjnych
Nadzu00f3r nad procesem technologicznym i reagowanie w przypadku wystu0105pienia odchyleu0144
Opracowanie i nadzu00f3r nad dokumentacju0105 technologicznu0105
Testy technologiczne nowych surowcu00f3w, rozwiu0105zau0144, maszyn
Planowanie, nadzu00f3r i optymalizacja procesu00f3w produkcyjnych
Wdrau017canie nowych technologii i doskonalenie istnieju0105cych metod produkcyjnych
u015acisu0142a wspu00f3u0142praca z dziau0142em badawczo-rozwojowym w celu doskonalenia procesu00f3w optymalizacji receptur

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

interesuju0105ca, ciekawa i rozwojowa praca w organizacji o zasiu0119gu miu0119dzynarodowym

n

zatrudnienie w oparciu o umowu0119 o pracu0119 w stabilnym przedsiu0119biorstwie

n

przyjazna atmosfera pracy i wsparcie dou015bwiadczonych pracowniku00f3w

n

mou017cliwou015bu0107 odbycia szkoleu0144 interpersonalnych

n

pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasu00f3w, mou017cliwou015bu0107 ubezpieczenia grupowego, karty MultiSport oraz studiu00f3w podyplomowych; siu0142ownia i boisko na terenie firmy)

„,”summary”:”Prowadzenie procesu00f3w technologicznych.”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”12-07-2024 07:39:42″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

Stażysta w dziale obsługi Klienta

{„id”:1604,”name”:”Stau017cysta w dziale obsu0142ugi Klienta”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”SO/EX/2024″,”companyId”:4,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:12,”profileEnabled”:true,”profile”:”

  n

 • Absolwenci lub studenci ostatniego roku studiu00f3w licencjackich lub magisterskich 
 • n

 • Dobra znajomou015bu0107 ju0119zyka angielskiego
 • n

 • Dou015bwiadczenie w pracy zwiu0105zanej z obsu0142ugu0105 klienta lub sprzedau017cu0105
 • n

 • Komunikatywnou015bu0107, otwartou015bu0107, dobra organizacja pracy wu0142asnej
 • n

 • Umieju0119tnou015bu0107 pracy w zespole
 • n

 • Znajomou015bu0107 u015brodowiska SAP bu0119dzie dodatkowym atutem
 • n

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

  n

 • Aktualizowanie baz danych
 • n

 • Kontakt z klientem w celu weryfikacji dokumentu00f3w wymaganych przy dostawach wewnu0105trzwspu00f3lnotowych 
 • n

 • Wprowadzanie zamu00f3wieu0144 do systemu SAP
 • n

 • Kontakt telefoniczny oraz mailowy z klientem w celu potwierdzenia statusu zu0142ou017conych zamu00f3wieu0144
 • n

 • Obsu0142uga platform logistycznych i zakupowych klientu00f3w
 • n

 • Obsu0142uga firmowej platformy logistycznej
 • n

 • Udziau0142 w procesie zwiu0105zanym ze sprzedau017cu0105 wewnu0119trznu0105
 • n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

  n

 • Zatrudnienie w oparciu o umowu0119 o pracu0119 – na cau0142y etat
 • n

 • Mou017cliwou015bu0107 rozwoju zawodowego w duu017cej organizacji o zasiu0119gu miu0119dzynarodowym
 • n

 • Przyjazna atmosferu0119 pracy i wsparcie dou015bwiadczonych pracowniku00f3w
 • n

 • Mou017cliwou015bu0107 poznania systemu SAP oraz procedur realizacji zamu00f3wieu0144
 • n

 • Atrakcyjny pakiet socjalny 
 • n

„,”summary”:”Zapewnienie profesjonalnej obsu0142ugi klienta drogu0105 telefonicznu0105 i e-mailowu0105.”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”08-07-2024 12:06:41″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

{„id”:1604,”name”:”Stau017cysta w dziale obsu0142ugi Klienta”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”SO/EX/2024″,”companyId”:4,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:12,”profileEnabled”:true,”profile”:”

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

„,”summary”:”Zapewnienie profesjonalnej obsu0142ugi klienta drogu0105 telefonicznu0105 i e-mailowu0105.”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”08-07-2024 12:06:41″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

Pracownik produkcji

{„id”:1603,”name”:”Pracownik produkcji „,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”PPD/PCC/2024″,”companyId”:26,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:20,”profileEnabled”:true,”profile”:”

  n

 • umieju0119tnou015bu0107 pracy w zespole,
 • n

 • uczciwou015bu0107 i pracowitou015bu0107,
 • n

 • mile widziane uprawnienia do kierowania wu00f3zkami widu0142owymi,
 • n

 • gotowou015bu0107 do podju0119cia pracy w systemie czterobrygadowym.
 • n

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

  n

 • nadzorowanie procesu00f3w technologicznych i operacji wystu0119puju0105cych przy produkcji,
 • n

 • prowadzenie operacji rozu0142adunku, magazynowania, przesyu0142ania, wysyu0142ki surowcu00f3w i produktu00f3w,
 • n

 • przygotowanie i zabezpieczanie wyrobu00f3w chemicznych do wysyu0142ek,
 • n

 • pomoc przy pracach za- i rozu0142adunkowych przy uu017cyciu dostu0119pnych u015brodku00f3w (wu00f3zki widu0142owe, pomosty przeu0142adunkowe) oraz ru0119cznie (siu0142a miu0119u015bni).
 • n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

  n

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracu0119),
 • n

 • dojazd pracowniczy z Wiu0144ska do Brzegu Dolnego i w drugu0105 stronu0119 (trasa przez Wou0142u00f3w)
 • n

 • wynagrodzenie miesiu0119czne (nie na akord) – pu0142atne w terminie,
 • n

 • premie kwartalne,
 • n

 • dodatek za pracu0119 w godzinach nocnych,
 • n

 • pu0142atne nadgodziny,
 • n

 • mou017cliwou015bu0107 podju0119cia pracy na 3 zmiany (system czterobrygadowy),
 • n

 • stau0142e godziny pracy (7:00 – 15:00, 15:00 – 23:00, 23:00 – 7:00),
 • n

 • przyuczenie do zawodu – szkolenia stanowiskowe i uprawnienia m. in. suwnice, u017curawie, wu00f3zki widu0142owe,
 • n

 • dofinansowanie do wczasu00f3w i u015awiu0105t,
 • n

 • zapomogi dla pracowniku00f3w w trudnych sytuacjach losowych,
 • n

 • ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach,
 • n

 • karta Multisport, wu0142asne boisko i siu0142ownia na terenie firmy.
 • n

„,”summary”:”Praca na produkcji – transport z Wiu0144ska”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:false,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”08-07-2024 06:51:05″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

{„id”:1603,”name”:”Pracownik produkcji „,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”PPD/PCC/2024″,”companyId”:26,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:20,”profileEnabled”:true,”profile”:”

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

„,”summary”:”Praca na produkcji – transport z Wiu0144ska”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:false,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”08-07-2024 06:51:05″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

Zastępca kierownika oczyszczalni ścieków

{„id”:1600,”name”:”Zastu0119pca kierownika oczyszczalni u015bcieku00f3w”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”ZA/OW/2024″,”companyId”:2,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:7,”profileEnabled”:true,”profile”:”

  n

 • Wyksztau0142cenie wyu017csze kierunkowe w zakresie: ochrony u015brodowiska, inu017cynierii u015brodowiska, inu017cynierii sanitarnej, komunalnej, chemii, biologii lub pokrewne
 • n

 • Min. 3 letnie dou015bwiadczenie w pracy na oczyszczlani u015bcieku00f3w 
 • n

 • Dou015bwiadczenie w kierowaniu zespou0142em (planowanie, delegowanie, motywowanie, nadzorowanie realizacji prac)
 • n

 • Ugruntowana wiedza z zakresu merytorycznych i prawnych dziau0142ania oczyszczalni
 • n

 • Otwartou015bu0107 i chu0119u0107 dzielenia siu0119 wiedzu0105 oraz pomysu0142ami
 • n

 • Zdolnou015bci organizacyjne- planowania pracy wu0142asnej, zespou0142u oraz projektu00f3w
 • n

 • Prawo jazdy kat. B
 • n

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

  n

 • nadzu00f3r i koordynacja pracy podczyszczalni u015bcieku00f3w przemysu0142owych,
 • n

 • nadzu00f3r i koordynacja pracy oczyszczalni u015bcieku00f3w komunalnych,
 • n

 • nadzu00f3r i koordynacja pracy stacji uzdatniana wody przemysu0142owej,
 • n

 • zapewnienie ciu0105gu0142ou015bci oczyszczania u015bcieku00f3w zgodnie z wymogami wewnu0119trznymi oraz pozwolenia wodno-prawnego, decyzji na wytwarzanie odadu00f3w,
 • n

 • nadzu00f3r nad przyju0119tymi procesami oczyszczania u015bcieku00f3w poprzez zabezpieczenie i kontrole wu0142au015bciwej eksploatacji maszyn i urzu0105dzeu0144 zwiu0105zanych z procesem oczyszczania u015bcieku00f3w,
 • n

 • aktywny udziau0142 w procesie usuwania awarii,
 • n

 • nadzu00f3r i kontrola pracy pracowniku00f3w oczyszczalni u015bcieku00f3w,
 • n

 • udziau0142 w projektach remontowych i inwestycyjnych,
 • n

 • wspu00f3u0142praca w zakresie wspu00f3lnych projektu00f3w z pozostau0142ymi su0142uu017cbami zaku0142adu (utrzymanie ruchu, BHP, ochrona u015brodowiska, laboratoria itd),
 • n

 • nadzu00f3r nad realizacju0105 obowiu0105zku00f3w prawnych zwiu0105zanych z ochronu0105 u015brodowiska u2013 zarzu0105dzanie odpadami i emisjami,
 • n

 • tworzenie harmongramu00f3w pracy oczyszczalni,
 • n

 • nadzu00f3r i koordynacja gospodarki surowcowej wydziau0142u,
 • n

 • nadzu00f3r nad u015brodkami trwau0142ymi wydziau0142u,
 • n

 • organizacja prac porzu0105dkowych na terenie wydziau0142u,
 • n

 • szkolenie i adaptacja nowych pracowniku00f3w
 • n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

  n

 • umowa o pracu0119 w najwiu0119kszej na Dolnym u015alu0105sku Grupie z branu017cy chemicznej
 • n

 • samodzielnou015bu0107 na stanowisku oraz mou017cliwou015bu0107 doskonalenia i rozwijania swoich kompetencji w zu0142ou017conym u015brodowisku organizacyjnym
 • n

 • mou017cu0142iwou015bu0107 uczestnictwa w projektach inwestycyjnych dot. oczyszczalni u015bcieku00f3w (komunalnej i przemysu0142owej)
 • n

 • mou017cliwou015bu0107 podnoszenia kwalifikacji zawodowych dziu0119ki profesjonalnym szkoleniom oraz studiom podyplomowym, branu017cu00f3wym konferencjom
 • n

 • pakiet socjalny (szkolenia, kursy, dofinansowanie do wczasu00f3w, karty MultiSport, studiu00f3w podyplomowych, mou017cliwou015bu0107 ubezpieczenia grupowego)
 • n

„,”summary”:”Koordynuj pracu0119 oczyszczalni u015bcieku00f3w”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:false,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”04-07-2024 19:25:48″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

{„id”:1600,”name”:”Zastu0119pca kierownika oczyszczalni u015bcieku00f3w”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”ZA/OW/2024″,”companyId”:2,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:7,”profileEnabled”:true,”profile”:”

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

„,”summary”:”Koordynuj pracu0119 oczyszczalni u015bcieku00f3w”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:false,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”04-07-2024 19:25:48″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

Księgowa/y

{„id”:1601,”name”:”Ksiu0119gowa/y”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”K/CWB/2024″,”companyId”:3,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:10,”profileEnabled”:true,”profile”:”

  n

 • minimum 2 lata dou015bwiadczenia w pracy na podobnym stanowisku (preferowane w firmie produkcyjnej);

 • n

 • wiedza z zakresu rachunkowou015bci i podatku00f3w;

 • n

 • wyksztau0142cenie wyu017csze – kierunki ekonomiczne;

 • n

 • znajomou015bu0107 programu00f3w finansowo – ksiu0119gowych (preferowany SAP);

 • n

 • biegu0142a znajomou015bu0107 obsu0142ugi komputera – MS Office (szczegu00f3lnie Excel)

 • n

 • mile widziana znajomou015bu0107 ju0119zyka angielskiego;

 • n

 • umieju0119tnou015bu0107 pracy w sytuacjach stresowych i pod presju0105 czasu;

 • n

 • samodzielnou015bu0107 i odpowiedzialnou015bu0107.

 • n

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

  n

 • ksiu0119gowanie dokumentu00f3w oraz ich analiza pod wzglu0119dem podatkowym;

 • n

 • uzgadnianie i analiza kont ksiu0119gowych;

 • n

 • wspu00f3u0142udziau0142 w sporzu0105dzaniu raportu00f3w;

 • n

 • sporzu0105dzanie sprawozdau0144 statystycznych;

 • n

 • codzienna wspu00f3u0142praca z innymi dziau0142ami firmy.

 • n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

  n

 • zatrudnienie w oparciu o umowu0119 o pracu0119;

 • n

 • praca w najwiu0119kszej grupie chemicznej na Dolnym u015alu0105sku u stabilnego i pewnego pracodawcy;

 • n

 • mou017cliwou015bu0107 doskonalenia i rozwijania swoich kompetencji w zu0142ou017conym u015brodowisku organizacyjnym;

 • n

 • mou017cliwou015bu0107 zdobywania dou015bwiadczenia w zespole specjalistu00f3w;

 • n

 • wczasy pod gruszu0105 oraz u015bwiadczenia u015bwiu0105teczne;

 • n

 • dofinansowanie do karty MultiSport oraz do studiu00f3w;

 • n

 • turnieje sportowe, siu0142ownia na terenie zaku0142adu;

 • n

 • mou017cliwou015bu0107 skorzystania z ubezpieczenia grupowego.

 • n

„,”summary”:”Dou0142u0105cz do naszego zespou0142u ksiu0119gowego u015brodku00f3w trwau0142ych.”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:false,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”03-07-2024 07:10:55″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

{„id”:1601,”name”:”Ksiu0119gowa/y”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”K/CWB/2024″,”companyId”:3,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:10,”profileEnabled”:true,”profile”:”

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

„,”summary”:”Dou0142u0105cz do naszego zespou0142u ksiu0119gowego u015brodku00f3w trwau0142ych.”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:false,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”03-07-2024 07:10:55″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

Lider zespołu zastosowań przemysłowych surfaktantów

{„id”:1599,”name”:”Lider zespou0142u zastosowau0144 przemysu0142owych surfaktantu00f3w”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”TL/EX/2024″,”companyId”:4,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:1,”profileEnabled”:true,”profile”:”

  n

 • Wyu017csze wyksztau0142cenie chemiczne (specjalizacje: chemia organiczna, technologia chemiczna, inu017cynieria chemiczna, biotechnologia) bu0105du017a pokrewne.
 • n

 • Ekspercka wiedza z zakresu surfaktantu00f3w oraz uku0142adu00f3w zdyspergowanych
 • n

 • Minimum 10 lat dou015bwiadczenia w pracy w laboratorium chemicznym, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub lidera zespou0142u
 • n

 • Mile widziany doktorat (lub w trakcie) z zakresu chemii lub pokrewnych dziedzin
 • n

 • Dou015bwiadczenie w prowadzeniu projektu00f3w badawczo-rozwojowych (R&D)
 • n

 • Proaktywne podeju015bcie do identyfikowania i rozwiu0105zywania problemu00f3w technicznych oraz organizacyjnych
 • n

 • Zdolnou015bu0107 do efektywnej komunikacji z zewnu0119trznymi interesariuszami oraz czu0142onkami zespou0142u
 • n

 • Praktyczna znajomou015bu0107 metodologii badawczej: umieju0119tnou015bu0107 opracowania, planowania i realizacji projektu00f3w badawczych.
 • n

 • Biegu0142ou015bu0107 w tworzeniu raportu00f3w i prezentacji naukowych
 • n

 • Otwartou015bu0107 na nowe wyzwania i gotowou015bu0107 do podejmowania skomplikowanych zadau0144 badawczych
 • n

 • Kreatywnou015bu0107 i innowacyjnou015bu0107 w podeju015bciu do zadau0144 badawczych
 • n

 • Doskonau0142a organizacja pracy wu0142asnej i zespou0142u
 • n

 • Bardzo dobra znajomou015bu0107 ju0119zyka angielskiego w mowie i piu015bmie (do raportowania wyniku00f3w)
 • n

 • Zamiu0142owanie do ciu0105gu0142ego doskonalenia i poszerzania wiedzy w dziedzinie chemii
 • n

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

  n

 • Mentoring i wsparcie merytoryczne dla czu0142onku00f3w zespou0142u
 • n

 • Koordynowanie wspu00f3u0142pracy z innymi dziau0142ami firmy (np. produkcja, marketing, sprzedau017c).
 • n

 • Wspu00f3u0142praca przy wdrau017caniu wyniku00f3w badau0144 do produkcji
 • n

 • Prezentowanie wyniku00f3w badau0144 partnerom miu0119dzynarodowym i na spotkaniach wewnu0119trznych
 • n

 • Opracowywanie koncepcji i strategii projektu00f3w
 • n

 • Planowanie i przydzielanie zadau0144 czu0142onkom zespou0142u
 • n

 • Monitorowanie postu0119pu00f3w w realizacji projektu00f3w
 • n

 • Opracowywanie budu017cetu00f3w projektu00f3w badawczych
 • n

 • Nawiu0105zywanie i utrzymywanie kontaktu00f3w z partnerami przemysu0142owymi, zewnu0119trznymi instytucjami i organizacjami
 • n

 • Identyfikowanie potrzeb szkoleniowych i organizowanie szkoleu0144
 • n

 • Ocena wyniku00f3w pracy i przeprowadzanie rozmu00f3w oceniaju0105cych
 • n

 • Monitorowanie najnowszych trendu00f3w i osiu0105gniu0119u0107 w dziedzinie chemii i technologii przemysu0142owych
 • n

 • Wdrau017canie innowacyjnych rozwiu0105zau0144 i metod w pracy laboratorium
 • n

 • Generowanie pomysu0142u00f3w na nowe projekty badawcze
 • n

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

  n

 • praca w zespole badawczo-rozwojowym u najwiu0119kszego pracodawcy z branu017cy chemicznej na Dolnym u015alu0105sku
 • n

 • zatrudnienie w oparciu o umowu0119 o pracu0119 w stabilnej i silnie rozwijaju0105cej siu0119 spu00f3u0142ce
 • n

 • wynagrodzenie oraz premia dedykowana dla dziau0142u00f3w R&D
 • n

 • wspu00f3u0142praca ze specjalistami z dou015bwiadczeniem w ru00f3u017cnych aplikacjach przemysu0142owych
 • n

 • udziau0142 w u201eKonkursie Rokuu201d dedykowanym dla dziau0142u00f3w R&D
 • n

 • mou017cliwou015bu0107 podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udziau0142 w szkoleniach, konferencjach
 • n

 • pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasu00f3w, karty MultiSport, studiu00f3w podyplomowych, mou017cliwou015bu0107 ubezpieczenia grupowego, szkoleniach interpersonalne, impreza integracyjna, u015bwiadczenia u015bwiu0105teczne, boisko i siu0142ownia na terenie firmy)
 • n

„,”summary”:”Zarzu0105dzanie zespou0142em badawczym ds. aplikacji przemysu0142owych”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”30-06-2024 20:06:23″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}

{„id”:1599,”name”:”Lider zespou0142u zastosowau0144 przemysu0142owych surfaktantu00f3w”,”sourceLanguage”:”pl”,”ref”:”TL/EX/2024″,”companyId”:4,”location”:”Brzeg Dolny”,”employmentAreaId”:1,”profileEnabled”:true,”profile”:”

„,”tasksEnabled”:true,”tasks”:”

„,”offerEnabled”:true,”offer”:”

„,”summary”:”Zarzu0105dzanie zespou0142em badawczym ds. aplikacji przemysu0142owych”,”jobPreferencesEnabled”:false,”personalDetailsEnabled”:true,”educationEnabled”:true,”languagesEnabled”:true,”cvEnabled”:true,”lmEnabled”:false,”moneyRequirementsEnabled”:true,”availabilityEnabled”:true,”additionalQuestionsEnabled”:false,”important”:false,”revision”:”30-06-2024 20:06:23″,”questions”:[],”postType”:1,”relatedDocumentId”:null}